46745645

پوشش ترافیکی نیروهای راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران

نیروهای راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران با آغاز شروع سال تحصیلی با شکوه تر از سال گذشته حضور یافتند.