امام جمعه خیرآباد گفت: عدالت اقتصادی باید به گونه ای رفتار شود که همه طبقات از امکانات به یک نحو استفاده کنند نه اینکه عده ای بر اساس روابط و رانت کشور را در اختیار بگیرند، لذا برخورد با اینگونه افراد جزو وظایف قوه قضاییه است.

امام جمعه موقت ورامین گفت: گفت: مردم باید از چگونگی هزینه کرد منابع مالی که از این سهمیه بندی حاصل می شود، مطلع شوند و تاثیرات مثبت آن را در کشور ببینند، باید مراقبت کنیم، که مبادا با گران شدن بنزین سایر کالاها و خدمات نیز به همان میزان گران شوند، امروز مردم از گرانی ها رنج می برند.