دسته‌بندی: بین‌الملل

آمریکا به عنوان اولین کشور استفاده‌ کننده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، فاقد کوچک‌ترین صلاحیت اخلاقی در بیان حقوق بشر و دفاع از انسانیت است چرا که این کشور همچنان در استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی بی‌محابا عمل می‌کند.