معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: باید به دنبال منابع جدید مشارکت‌های مردمی باشیم و طوری فرهنگی سازی کنیم که مردم مشارکت در امر مدرسه سازی را جز مسئولیت‌های اجتماعی و بخشی از تأمین نیازهای خود بدانند.

تجربه مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار نشان داده است که منتج به پیروزی می شود و در مقابل آن مذاکره و معامله با دشمنان جز عقب نشینی و ضرر نتیجه ای دیگر در برنداشته است.

رئیس جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در این زمینه به خوبی استفاده نمی کند و حتی جلوی افزایش اختیارات دولت در بعضی بخش ها مانند مسکن توسط مجلس را گرفته است.

مسئول امور بین الملل گروه بهداشتی فیروز گفت: کنفوانسون حقوق افراد دارای معلولیت در نیویورک واقع شده و به دلیل تحریم و منع سفر به امریکا ۲سال است که این حق از ما سلب شده و از این رو از دولت امریکا شکایت خواهیم کرد.