پرویز سروری به برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس اشاره کرد و گفت: به طور قطع به یقین اصلاح طلبان لیست خواهند داد؛ در این دوره انباشتگی و فشار نامزدها را روی لیست دارند اما می خواهند با افکار عمومی بازی کنند و افکار عمومی را نسبت به واقعیت های موضوع مغفول کنند.