دبستان حساس ترین دوران تحصیل است و آسیب های فراوانی رانیز می توان در این دوران مشاهده کرد که بروز آن در مقاطع بعدی خود را نشان می دهد. یکی از مطالبات معاونت ابتدایی حضورمشاور در دبستان هاست.

فرهنگ ایرانی اکنون توانایی پاسخگویی به اجتماع را ندارد و جدال را برای باروری جامعه در همه حوزه‌ها به فرهنگ‌های «خوش ذَکَر» باخته است و البته این فرهنگ توانایی و قابلیت محاکات را نیز ندارد.

درحالی قرار است ماشین هایی که خودروسازان در انبارهای خود به بهانه معیوب بودن احتکار کرده بودند به بازار تزریق شود که حالا خودروسازان بیان می کنند می توانند اگر سازمان استاندارد اجازه دهد این خودروها را به همان صورت معیوب به مردم تحویل دهند!

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده، گفت: پارسال در طرح پیش‌فروش سکه ۴۹۰ نفر بیش از هزار قطعه سکه خریده‌اند که ۳۸ نفر از آنها هر کدام بیش از ۵۰۰۰ قطعه سکه خریده و یک نفر هم به تنهایی ۳۸ هزار سکه تمام بهار آزادی خریده است که از آنها مالیات گرفته می‌شود.