فرش دستباف کرمان که در گذشته نه چندان دور سرآمد فرش های جهان و شهره آفاق بود امروز اما با فراز و نشیب های زیادی رو به رو شده است و غباری از فراموشی بر تار و پود آن نشسته است و دولت با عدم حمایت از فرشبافان باعث مهجور ماندن این صنعت شده است.

امام جمعه شهرستان قرچک گفت: امروز حمایت از خون حاج قاسم و انتقام سخت از دشمن حضور حد اکثری در انتخابات است، دشمن امید بسته به اینکه مشارکت پائین بیاید و برای خود یک پیروزی می داند، حضور حداکثری اولین وظیفه است، انتخاب اصلح دومین وظیفه .