برچسب: مترو ورامین

همه پیگر مترو ورامین هستند و اعضای دور چهارم شورای شهر ورامین نیز در همین راستا جلسات متعدد و زیادی با مسئولین مختلف داشته است که از جمله آنها می توان به فرماندار، نماینده شهرستان در مجلس و مسئولین استانداری نام برد.

دیوان محاسبات اداری اجازه هزینه کردن یک ریال از بودجه عمومی را برای اجرای این طرح نخواهد داد و هیچکس حق ندارد درآمدهای عمومی را برای مصوبات طرح تفصیلی شورای شهر ورامین هزینه کند.

در دولت گذشته جلسه ای با حضور فرمانداران شهرستان های ورامین و پیشوا برگزار شد که دوطرف توافقاتی برای تصحیح این تقسیم بندی ها شدند، ولی با عوض شدن دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت جدید با آیین نامه دولت گذشته موافقت نکرده است.