برچسب: ملکی

نماینده شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا به همراه فرمانداری ورامین تمام قد پای کار ایستاده اند و در حال کمک کردن به ما و همکارانمان هستند ولی شورای شهر و شهرداری ورامین جلوی این پروژه ایستاده اند که صحبت هایشان نیز قانونی نمی باشد.